05Th2/18
Tham quan truong lop

Tham quan, học tập kinh nghiệm và giao lưu về giải pháp đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện và phương pháp dạy học của trường, lớp theo mô hình trường học mới – VNEN trong năm học 2017-2018, tại tỉnh Lâm Đồng

         .Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT Bình Dương về triển khai mô