Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng