Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

Đăng ngày: 2023-02-15 11:24:26
Sửa ngày: 2023-02-15 11:24:26
Ngày ký: 30/12/2022
Ngày hiệu lực: 10/01/2023
Người đăng: vanthupgd

Tên file: UBND-H_QD-04-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-Phong-GDDT.pdf
Kích thước: 687.52 KB
Tải về