Thông báo triệu tập tham gia dự giờ tiêt dạy mô hình trường học mới tại trường THCS Trần Quang Diệu