Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn nôn Giáo dục thể chất năm học 2019-2020