Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tên file: 1217-QD-UBND.pdf
Tải về
Tên file: cv__1171_.pdf
Tải về
Tên file: 2398-KH-UBND.pdf
Tải về

           Thực hiện Công văn Số 1171/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

            Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Phú Giáo cụ thể:

  1. Phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đúng Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đính kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021).
  2. Các điểm bán bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Phú Giáo giá mua sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh giá thấp hơn giá thị trường từ 10% – 15% theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt (đính kèm theo Kế hoạch số 2398/KH-UBND ngày 02/6/2021).
  • Địa điểm bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Phú Giáo
Stt HUYỆN PHÚ GIÁO PHƯỜNG, XÃ, TT DOANH NGHIỆP
1 Trường THPT Tây Sơn Xã Tân Long CP Sách-TB GD
2 Trường THPT Nguyễn Huệ Xã Tân Hiệp CP Sách-TB GD
3 Trường THCS Trần Hưng Đạo TT.Phước Vĩnh CP Sách-TB GD
4 Trường THCS An Bình Xã An Bình CP Sách-TB GD
5 Trường THCS An Linh Xã An Linh CP Sách-TB GD
6 Trường TH Phước Vĩnh A TT.Phước Vĩnh CP Sách-TB GD
7 Trường TH Tân Hiệp Xã Tân Hiệp CP Sách-TB GD
8 Trường TH An Thái Xã An Thái CP Sách-TB GD
9 Trường TH  An Long Xã An Long CP Sách-TB GD
10 Trường TH Phước Sang Xã Phước Sang CP Sách-TB GD
11 Trường TH Phước Hòa A Xã Phước Hòa CP Sách-TB GD
12 Nhà sách Thy Thy TT. Phước Vĩnh CP Sách-TB GD
13 Trường THCS Bùi Thị Xuân Xã Tân Long CP Sách-TB GD
14 Trường TH Vĩnh Hòa B Xã Vĩnh Hòa CP Sách-TB GD
15 Trường THCS Trần Quang Diệu Xã Tân Long CP Sách-TB GD
16 GDTT Phú Giáo Thị trấn Phước Vĩnh Bưu điện tỉnh
17 BC Phước Hòa Xã Phước Hoà Bưu điện tỉnh
18 BC An Bình Xã An Bình Bưu điện tỉnh
19 BC Phước Hòa 2 Xã Phước Hoà Bưu điện tỉnh
20 VHX An Bình Xã An Bình Bưu điện tỉnh
21 VHX Phước Sang Xã Phước Sang Bưu điện tỉnh
22 VHX Tân Hiệp Xã Tân Hiệp Bưu điện tỉnh
23 VHX An Linh Xã An Linh Bưu điện tỉnh
24 VHX Tân Long Xã Tân Long Bưu điện tỉnh
25 VHX An Thái Xã An Thái Bưu điện tỉnh
26 VHX An Long Xã An Long Bưu điện tỉnh
27 Trường Tiểu Học An Thái Xã An Thái Bưu điện tỉnh
28 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Quang Diệu Thị trấn Phước Vĩnh Bưu điện tỉnh
29 Trường THCS Trần Hưng Đạo Thị trấn Phước Vĩnh Bưu điện tỉnh
30 Trường THCS An Bình Xã An Bình Bưu điện tỉnh
31 Trường Tiểu Học An Bình B Xã An Bình Bưu điện tỉnh
32 Trường Trung Học Cơ Sở Phước Hòa Xã Phước Hoà Bưu điện tỉnh
33 Trường Trung Học Cơ Sở Tam Lập Xã Tam Lập Bưu điện tỉnh
34 Trường Tiểu Học Phước Hòa B Xã Phước Hoà Bưu điện tỉnh
35 Trường Trung Học Phổ Thông Phước Hòa Xã Phước Hoà Bưu điện tỉnh
36 Trường Trung Học Phổ Thông Phước Vĩnh Thị trấn Phước Vĩnh Bưu điện tỉnh
37 Trường Tiêu Học Tân Hiệp Xã Tân Hiệp Bưu điện tỉnh
38 TT GDTT Kỹ Thuật – Hướng Nghiệp Phú Giáo Thị trấn Phước Vĩnh Bưu điện tỉnh