Chấn chỉnh tình hình sử dụng tài chính thu chi Ngân sách, bán trú và khoản phát sinh trong đơn vị trường học

Đăng ngày: 2017-04-05 08:05:16
Sửa ngày: 2017-04-05 08:05:16
Ngày ký: 04/04/2017
Ngày hiệu lực: 04/04/2017
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 104-Chấn-chỉnh-tinh-hinh-su-dung-tai-chinh-thu-chi-Ngan-sach-ban-tru-và-khoan-phat-sinh-trong-don-vi-truong-hoc.pdf
Kích thước: 212.23 KB
Tải về