Công văn triển khai Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông

Đăng ngày: 2023-11-27 15:21:12
Sửa ngày: 2023-11-27 15:21:12
Ngày ký: 27/11/2023
Ngày hiệu lực: 27/11/2023
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 1.-3900_QD-BGDDT_17.11.2023.pdf
Kích thước: 881.71 KB
Tải về


Tên file: 2_Tai-lieu-huong-dan_GDLG_PCTHTL-THPT-2.pdf
Kích thước: 2.31 MB
Tải về


Tên file: 3.-2691_SGDDT-GDTrHTX.pdf
Kích thước: 500.88 KB
Tải về


Tên file: THCS_CV-473_HD_GD_long_ghep_PC_tac_hai_cua_thuoc_la_trong_bai_giang_MH_HDGD_PGD.docx
Kích thước: 28.48 KB
Tải về


Tên file: THCS_CV-473_HD_GD_long_ghep_PC_tac_hai_cua_thuoc_la_trong_bai_giang_MH_HDGD_PGD_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.39 MB
Tải về