Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
349/PGDĐT-TĐKT28/09/2022Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần 16 năm 2022 Tải về
70/KH-PGDĐT15/09/2022Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2022-2023 Tải về
32/KH-PGDĐT01/04/2022Phòng GDĐT Phú GiáoKế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 Tải về
85/KH-PGDĐT24/11/2021Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" Tải về
66/KH-PGDĐT06/10/2021Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch công tác thi đua khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2021-2022 Tải về
347/PGDĐT-TĐKT04/12/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v xét công nhận tính hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2020-2021 Tải về
81/KH-PGDĐT10/11/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch thực hiện phong trào thi đua ĐMST trong quản lý, dạy và học gđ 2020-2025 Tải về
80/KH-PGDĐT09/11/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành GD huyện Phú Giáo giai đoạn 2020-2025 Tải về
383/QĐ-PGDĐT27/10/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v thành lập Cụm thi đua năm học 2020-2021 Tải về
73/KH-PGDĐT27/10/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoKế hoạch công tác TĐKT ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2020-2021 Tải về
298/PGDĐT-TĐKT26/10/2020Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v hướng dẫn công tác TĐKT trong ngành GDĐT huyện Phú Giáo Tải về
346/PGDĐT-TĐKT02/11/2018Phòng GDĐTHướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành GDĐT năm học 2018-2019 Tải về
347/PGDĐT-TĐKT02/11/2018Phòng GDĐTVề việc triển khai việc xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ công tác khen thưởng ngành GDDT năm học 2018-2019 Tải về
109/QĐ-KTĐ1213/3/2018Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của khối thi đua số 12 tỉnh Bình Dương năm 2018 Tải về
27/HD-KTĐ1223/02/2018Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tham gia Hội nghị ký kết giao ước Thi đua; tổng kết công tác và bình xét thi đua khen thưởng khối thi đua số 12 năm 2018 Tải về
463/PGDĐT-TĐKT26/12/2017Phòng GDĐT Phú GiáoTriển khai việc xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ công tác khen thưởng trong ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2017-2018 Tải về
436/PGDĐT-TĐKT05/12/2017Phòng GDĐT Phú GiáoTriển khai xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương" Tải về
323/PGDĐT-TĐKT04/10/2017Phòng GDĐT Phú GiáoHướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2017-2018 Tải về
410/QĐ-PGDĐT28/09/2017Phòng GDĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2017-2018 Tải về
316/PGDĐT-TĐKT27/09/2017Phòng GDĐT Phú GiáoHướng dẫn tổ chức thi đua cụm các đơn vị trường học Tải về
177/PGDĐT-TĐKT23/05/2017Phòng GDĐT Phú GiáoVề việc thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
1419/QĐ-UBND04/05/2017UBND huyện Phú GiáoQuyết định công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2016-2017 Tải về
195/QĐ-PGDĐT21/04/2017Phòng GDĐT Phú GiáoQuy chế hoạt động Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo Tải về
57/BC-PGDĐT18/04/2017Phòng GDĐT Phú GiáoBáo cáo kết quả chấm, xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2016-2017 Tải về
96/PGDĐT-TĐKT21/03/2017Phòng GDĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn xét đề nghị tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 Tải về
94/PGDĐT-TĐKT21/03/2017Phòng GDĐT Phú GiáoHướng dẫn xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp trồng người" năm 2017 Tải về
13/TB-HĐĐNXTPhòng Giáo dục và Đào tạoThông báo kết quả bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 năm 2020 Tải về
09/TB-PGDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạoThông báo thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 năm 2020 Tải về
153/TB-HĐCSPhòng Giáo dục và Đào tạoThông báo thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT lần 15 năm 2020 Tải về
393/PGDĐT-TĐKTPhòng Giáo dục và Đào tạoHướng dẫn xét chọn Nhà giáo ưu tú lần 15 năm 2020 Tải về
371/PGDĐT-TĐKTPhòng Giáo dục và Đào tạoVề việc triển khai xét, công nhận hiệu quả áp dụng của SKKN, NCKHSPUD ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
115/KH-PGDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạokế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
331/PGDĐT-TĐKTPhòng Giáo dục và Đào tạoCông văn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo Tải về
369/QĐ-PGDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạoQuyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2019-2020 Tải về