BC tình hình thực hiện triển khai KH Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 (lần 1)