Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Đăng ngày: 2018-03-22 14:56:11
Sửa ngày: 2018-03-22 14:56:11
Ngày ký: 27/10/2017
Ngày hiệu lực: 27/10/2017
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 08_2017_TT-BNV_17237123.pdf
Kích thước: 163.57 KB
Tải về